Algemeen

31 oktober 2013

College wil ‘Voormekaar teams’ in Borculo, Eibergen en Neede

College wil ‘Voormekaar teams’ in Borculo, Eibergen en Neede

Op 2 april heeft de gemeenteraad de visienota ‘Meedoen naar vermogen’ vastgesteld die richting geeft aan de manier waarop de gemeente Berkelland de nieuwe taken uit de Participatiewet, de Jeugdwet en de nieuwe WMO (decentralisaties) wil gaan uitvoeren. Belangrijk uitgangspunt daarbij is het kerngerichte werken met ‘Voormekaar teams’, maar ook de betrokkenheid van inwoners speelt een grote rol. De afgelopen twee jaar bestonden voor de WMO-taken al ‘Voormekaar teams’ in Beltrum en Ruurlo (zie bijlage). Het college stelt voor deze teams, maar dan voor het brede pakket van de drie decentralisaties, ook in Borculo, Eibergen en Neede van start te laten gaan. De verbreding gaat dan ook voor de teams in Beltrum en Ruurlo gelden. Het blijven overigens ‘pilots’ waarmee in 2014 wordt geëxperimenteerd. In 2015 is het de bedoeling dat de taken daadwerkelijk aan gemeenten worden overgedragen en dan gaan de vijf ‘Voormekaar teams’ definitief aan de slag.
De sociale zekerheid staat een groot aantal veranderingen te wachten. Het kabinet voegt de Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen tot één nieuwe wet: de Participatiewet. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet.
Het kabinet zet in op decentralisatie van de zogenaamde extramurale AWBZ-zorg, dat wil zeggen de zorg die thuis wordt geleverd, naar de WMO. Gemeenten zijn dan verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en persoonlijke verzorging.
De jeugdzorg wordt in 2015 volledig gedecentraliseerd naar gemeenten. Het gaat dan om de Jeugd GGZ (AWBZ en zorgverzekering), provinciale jeugdzorg (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, kindertelefoon, ambulante en residentiële jeugdzorg, pleegzorg), de gesloten jeugdzorg, de jeugdreclassering en de jeugdbescherming.
Het wetsvoorstel Passend Onderwijs (oktober 2012) heeft ook veel raakvlakken met de decentralisatie van de jeugdzorg en beoogt alle kinderen zo goed mogelijk onderwijs te bieden.
Berkellandse uitgangspunten
De gemeenteraad heeft voor de drie decentralisaties eerder al het volgende doel vastgesteld:
“Inwoners doen naar vermogen en vanuit hun eigen kracht mee in de samenleving”
Op hoofdlijnen stelt het college de volgende resultaten voor die we met de ‘Voormekaar teams’ willen bereiken:
–       Richting cliënt/inwoner dient maatwerk te worden geleverd
–       De inwonertevredenheid moet minimaal op een 7 uitkomen
–       Iedereen doet duurzaam mee aan de samenleving
–       De beschikbare middelen moeten voldoende zijn voor een goede kwaliteit
–       Er dient inzicht in de ontwikkeling van resultaten te worden geboden
Deze beoogde resultaten werkt het college in overleg met de gemeenteraad, de inwoners, zorgaanbieders en andere belanghebbenden verder uit.
Samenstelling Voormekaar teams
De samenstelling van Voor Mekaar teams hangt af van de behoefte per kern. Het college denkt in ieder geval aan expertise op het gebied van welzijn, (thuis) zorg, jeugdzorg, werk en inkomen en begeleiding. Afhankelijk van de zorgvraag in een kern en de behoefte van inwoners, wordt de exacte samenstelling van het team bepaald. Die is flexibel en moet kunnen inspelen op de veranderende behoefte in een kern.
Consortium
De pilotfase is een proeftuin voor de komende jaren. Dit is een proces van voortdurend leren in de praktijk, bijstellen en vooruitgang boeken. In de komende periode maakt de gemeente afspraken met één of meer ‘hoofdaannemers’ die in een consortium met onderaannemers samenwerkt. Voor hoofd-/ onderaannemers komen bijvoorbeeld Careaz, Betula, Sensire, De Lichtenvoorde, Livio, MEE, Iriszorg, Lindenhout, De Lichtenvoorde, Zozijn, Marga Klompé en Estinea in aanmerking. Maar bijvoorbeeld ook zorgboerderijen, huisartsen, Pro Wonen, de Sociale Dienst en Hameland spelen een rol. En bovenal dienen inwoners (maar ook dorpsraden, de Welzijnsraad) bij de ‘Voormekaar teams’ te worden betrokken.
Bijeenkomsten in alle kernen
Het college houdt de komende maanden bijeenkomsten in alle 11 kernen van Berkelland om in gesprek te gaan met inwoners, cliënten en andere sleutelfiguren die een rol van betekenis spelen in de betreffende kern. Daarbij geven collegeleden uitleg over de Berkellandse visie en willen ze graag horen welke wensen/ideeën er leven. Daarnaast is het college in gesprek met zorgaanbieders, cliënten, welzijnsraad, huisartsen, zorgboeren en anderen om te delen, te halen en gezamenlijk invulling te geven aan de decentralisaties.

Advertentie:

Booking.com

Lees ook