Uncategorized

31 januari 2014

Als de hamer valt……..

Als de hamer valt……..

Als de hamer valt is het besluit genomen.

 

pictogram hamer

Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

 

Besluiten

In de raadsvergadering van 21 januari 2014 heeft de gemeenteraad besloten:

 • Het college van B&W toestemming te verlenen voor het nemen van een besluit tot de eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek 2012.
 • Een eenmalige bijdrage van maximaal € 115.375 aan Stichting Dorpshoes Gelster beschikbaar te stellen voor het realiseren van een multifunctioneel dorpshuis in Gelselaar.
 • Vast te stellen dat er mogelijkheden zijn om op onderdelen regionaal samen te werken binnen de drie transities in het sociaal domein en het college op te dragen de samenwerking op de verschillende onderdelen concreet vorm te geven op basis van de notitie ‘D’ran in de Transities’.
 • In te stemmen met het voeren van een eventuele onteigeningsprocedure voor de uitvoering van het bestemmingsplan Op de Bleek en het college te mandateren tot het nemen van een verzoekbesluit.
 • Uit de bestemmingsreserve herstructurering een bijdrage ter grootte van € 60.000 toe te kennen in de dekking van het nadelig exploitatieresultaat voor het project transformatie en hergebruik van de voormalige A.H. Zwartschool, Ruurloseweg 1 in Borculo.
 • De samenwerkingsovereenkomst inzake de instelling en instandhouding van de rekenkamercommissie met een personele unie voor de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Montferland vast te stellen tot 1 januari 2018.
 • De klankbordgroep van de rekenkamercommissie opdracht te geven een werkwijze uit te werken teneinde het wensbeeld voor de toekomst zoals geformuleerd in de eindrapportage en in het verslag van de afsluitende workshops te kunnen realiseren in samenspraak met alle betrokkenen.
 • In het eerste kwartaal van 2016 de gemeenteraad te laten evalueren of het wensbeeld voldoende gestand is gedaan.
 • In te trekken de ‘Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009’ en vast te stellen de ‘Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2013’.
 • De leden van de RC BBLM met ingang van 1 januari 2014 te herbenoemen voor een termijn van vier jaar en de detachering van de ambtelijk secretaris van de RC BBLM te verlengen met vier jaar.
 • Bron:gemeenteberkelland.nl

Advertentie:

Booking.com

Lees ook