Algemeen

25 april 2014

CDA, D66 en GB presenteren Coalitieakkoord 2014-2018

CDA, D66 en GB presenteren Coalitieakkoord 2014-2018

De gemeenteraadsfracties van het CDA, D66 en Gemeentebelangen hebben vanmiddag onder de titel ‘Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur’ een concept-coalitieakkoord gepresenteerd. De fracties schrijven hierin: “Wij doen met dit akkoord recht aan de uitslag van de verkiezingen van maart 2014. We nemen samen verantwoording voor de opgaven waar Berkelland voor staat:
• Behoud leefbaarheid van kernen, rekening houdend met een afname en veranderende samenstelling van de bevolking
• Een nieuw takenpakket op het gebied van Jeugd, Zorg en Participatiewet.
• Met fors minder geld uit het gemeentefonds”

CDA, D66 en GB kiezen in de nieuwe raadsperiode voor een bestuursstijl die uitgaat van de kracht van alle inwoners, vrijwilligers, professionals en ondernemers in de gemeente. Vanuit de nieuwe bestuursstijl komt er een nieuw ontwikkelprogramma ‘Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur’. Het accent ligt op wat er wél kan en niet op wat er niet kan. “Wij juichen initiatieven toe, geven ruimte en vertrouwen. We doen lokaal, wat lokaal kan”, aldus de coalitiepartijen. De coalitiepartners gaan de komende tijd met de andere fracties in gesprek over het concept-coalitieakkoord.

College van B&W
Het beoogde college van burgemeester en wethouders bestaat – naast de burgemeester – uit Leo Scharenborg (CDA, eerste locoburgemeester), Han Boer (D66, tweede locoburgemeester ), Joke Pot-Klumper (GB, derde locoburgemeester) en Patricia Hoytink-Roubos (CDA, vierde locoburgemeester). In de raadsvergadering van 13 mei worden de nieuwe wethouders benoemd.

Financiën
Voor de nieuwe taken op het gebied van Jeugd, Zorg en Welzijn en Participatiewet krijgt de gemeente weliswaar extra geld, maar veel minder dan dat nu voor die taken wordt uitgegeven. Als het uit oogpunt van zorgvuldigheid nodig is, is de coalitie bereid om enige aanvullende financiering beschikbaar te stellen voor de transities in de komende twee à drie jaar. De komende bestuursperiode verwacht de coalitie structureel ongeveer zes miljoen euro tekort te komen. Op basis van de positieve economische vooruitzichten durven zij uit te gaan van een bezuiniging van structureel 4,5 miljoen.

Hoofdlijnen
Op hoofdlijnen betekent dit:
• Een forse bezuiniging op de gemeentelijke organisatie. 30 formatieplaatsen, die uitstromen door pensionering, worden niet meer ingevuld. Hun taken worden opgevangen door andere medewerkers (efficiency), worden als dat nodig is uitbesteed of vervallen. Daarnaast moet nieuw talent worden aangeboord
• Een aantal financieel technische maatregelen wordt genomen
• De nieuwe taken worden uitgevoerd voor het geld dat we daarvoor van het Rijk krijgen
• Gebouwen, die niet meer nodig zijn voor onze gemeentelijke taken, worden afgestoten en ingezet wordt op energiebesparing
• Een andere, meer innovatieve manier van beheer en onderhoud van de openbare ruimte

De sectoren waar de vorige periode fors op bezuinigd is, laat de coalitie zoveel mogelijk buiten schot.

Vertrouwen
De fracties van CDA, D66 en Gemeentebelangen schrijven bij de aanbieding van het concept-coalitieakkoord dat met elkaar anders besturen, regelen, organiseren, leven, wonen en werken niet makkelijk is. “Dat gaat met vallen en opstaan. Ook de uitvoering van de nieuwe taken zal onzekerheid, en onrust met zich meebrengen. De goede ervaringen uit het verleden maken dat wij er het volste vertrouwen in hebben dat we (bestuur en medewerkers) de klus samen met onze partners, inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers gaan klaren.”

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook