Algemeen

11 januari 2014

Welzijnsraad vergadert

Welzijnsraad vergadert

De Welzijnsraad vergadert op 16 januari 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo.

Tijdens deze openbare vergadering bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Agenda:

1.   Opening

2.   Vaststelling agenda

3.   Notulen vergadering 19 december 2013 + data- en actielijst

4.   A. Mededelingen en ingekomen post

B. Namens de Welzijnsraad verzonden post

5.   Terugkerend agendapunt: Terugkoppeling ontwikkelingen 3 transities

A. Terugkoppeling vergadering Werkgroep Participatie d.d. 29-11-2013

B.   Discussie tegenprestatie voor mensen in de bijstand

C.   Vervolgproces/ontwikkelingen Voor Mekaar teams

6.   Themabespreking

D. Brief Ministerie BZK over leefbaarheid

E.   Evaluatie gehouden huiskamergesprekken dorpskernen

7.  Rondvraag

8.  Sluiting

Voor nadere informatie: zie website  http://www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl/  en/of e-mail naar welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl.

Op de website staat ook een animatiefilmpje over de 3 transities.

Bron:gemeenteberkelland.nl

Advertentie:

Booking.com

Lees ook