Dit bericht is meer dan een half jaar geleden gepubliceerd. De informatie in dit bericht is wellicht niet meer actueel.

De Welzijnsraad vergadert op 16 januari 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo.

Dit bericht gaat verder onder de advertentie

Tijdens deze openbare vergadering bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Agenda:

1.   Opening

2.   Vaststelling agenda

3.   Notulen vergadering 19 december 2013 + data- en actielijst

4.   A. Mededelingen en ingekomen post

B. Namens de Welzijnsraad verzonden post

5.   Terugkerend agendapunt: Terugkoppeling ontwikkelingen 3 transities

A. Terugkoppeling vergadering Werkgroep Participatie d.d. 29-11-2013

B.   Discussie tegenprestatie voor mensen in de bijstand

C.   Vervolgproces/ontwikkelingen Voor Mekaar teams

6.   Themabespreking

D. Brief Ministerie BZK over leefbaarheid

E.   Evaluatie gehouden huiskamergesprekken dorpskernen

7.  Rondvraag

8.  Sluiting

Voor nadere informatie: zie website  http://www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl/  en/of e-mail naar welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl.

Op de website staat ook een animatiefilmpje over de 3 transities.

Bron:gemeenteberkelland.nl