Featured

18 mei 2014

Nieuw college Berkelland benoemd

Nieuw college Berkelland benoemd

In de raadsvergadering van 13 mei is het nieuwe college van Berkelland benoemd. Het college bestaat uit vier wethouders: de heer L.J.H. (Leo) Scharenborg en mevrouw R.P. (Patricia) Hoytink-Roubos van het CDA, de heer J.B. (Han) Boer van D66 en mevrouw J.A. (Joke) Pot-Klumper van Gemeentebelangen. Het college gaat aan de slag met het ‘Coalitieakkoord 2014-2018 Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur’.

Totaal 3,3 formatieplaats
Het college is ten opzichte van de vorige raadsperiode met een halve formatieplaats uitgebreid. Dit vloeit voort uit de college-onderhandelingen. De extra taken op het gebied van de zorg vragen de komende periode extra tijd en inzet van het college. Ook willen de collegeleden bereikbaar en aanspreekbaar zijn voor de inwoners. Leo Scharenborg heeft een tijdbestedingsnorm van 80%, Patricia Hoytink van 50% en Han Boer en Joke Pot elk 100%.

Portefeuilleverdeling college 2014-2018
Portefeuille: Burgemeester
• Fysieke en Integrale Veiligheid, brandweer en politie, rampenbestrijding en crisisbeheersing (VNOG), Veiligheidshuizen, alcoholmatiging, huiselijk geweld, nazorg ex-gedetineerden, anti-discriminatiemaatregelen
• Handhaving, openbare orde en APV
• Omgevingsdienst
• Erfgoedcentrum
• Dienstverlening, Communicatie, Klachtafhandeling,
• Internationale betrekkingen/Europa.
• Inburgering nieuwkomers, minderhedenbeleid en huisvesting statushouders
• Integriteit
• Personeel, Organisatie en bedrijfsvoering (kwaliteitszorg, deregulering, personeel(sbeleid), huisvesting, informatievoorziening, inkoop en aanbesteding)
• Project herontwikkeling Oldenkotte

Portefeuille: Leo Scharenborg, CDA, 1e loco-burgemeester
• Ruimtelijke ordening, buitengebied en kleine kernen, natuur en landschap, plattelandsontwikkeling, agrarische zaken, grondexploitatie
• Transities Jeugd en Zorg (welzijn, vrijwilligerswerk, jeugdzorg, mantelzorg, WMO), volksgezondheid (GGD)
• Recreatie en Toerisme, evenementenbeleid
• Project ontwikkeling Hambroek
• Project Borculo centrum en omgeving
• Project Beleef de Berkel

Portefeuille: Patricia Hoytink- Roubos, CDA, 4e loco-burgemeester
• Ontwikkelprogramma ‘veranderende samenleving, vernieuwd bestuur’
• Bestuurlijk aanspreekpunt grote kernen/wijkorganisaties
• Ruimtelijke ordening, grote kernen, stads- en dorpsvernieuwing
• Wonen en demografie

Portefeuille: Han Boer, D66, 2e loco-burgemeester
• Financiën
• Economie, arbeidsmarktbeleid, ontwikkeling Laarberg, bedrijventerreinen en werkgelegenheid, ondernemers- en vestigingsklimaat, markten, bestuurlijk aanspreekpunt voor ondernemers
• Sport, voorzieningen, accommodaties en verenigingen
• Onderwijs en volwasseneneducatie, leerplicht, passend onderwijs, onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, onderwijsplein.
• Transitie Participatiewet, sociale dienst, werkvoorzieningsschap, schulddienstverlening, armoedebeleid, bijzondere bijstand.
• Project Revitalisering centrum Neede
• Project Revitalisering centrum Eibergen
• Project Breedband buitengebied

Portefeuille Joke-Pot-Klumper, GB, 3e loco-burgemeester
• Bestuurlijk aanspreekpunt kleine kernen, dorpsorganisaties en buurtschappen (dorpsvisies, convenanten)
• Monumenten en cultuurhistorie
• Gemeentelijke eigendommen en gebouwen, accommodatiebeleid (exclusief sportaccommodaties en scholen, inclusief kulturhuzen/dorpshuizen).
• Cultuur, kunstbeleid, bibliotheek/dorpsböke, algemeen muzikale vorming, culturele instellingen en verenigingen.
• Kinderopvang, peuterspeelzalen, speelvoorzieningen
• Beheer en Onderhoud, openbare infrastructuur, riolering en groen
• Afval, verwijdering en verwerking
• Begraven
• Milieu/energie en duurzaamheid
• Oppervlaktewater, binnen en buiten de kernen
• Verkeer en Vervoer, (basis)mobiliteit, parkeren, N18 en onderliggend wegennet, N315, Deventer Kunstweg.

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook